Prawo podatnika do wystąpienia o zwrot kosztów postępowania

Podatnik może złożyć wniosek do organu podatkowego o zwrot kosztów postępowania. Organ podatkowy po otrzymaniu takiego wniosku jest zobowiązany te koszty zwrócić.

Zwrot kosztów postępowania dotyczy m.in.

kosztów związanych z podróżowaniem podatnika jeżeli dotyczą one jego osobistego stawiennictwa. Koszty te są zwracane również jeżeli postępowanie zostało wszczęte z urzędu lub gdy podatnik został wezwany na postępowanie w wyniku błędu organu podatkowego.

Wniosek z żądaniem zwrócenia podatnikowi wszystkich kosztów jakie poniósł on na rzecz postępowania podatkowego należy złożyć we właściwym organie podatkowym. Jest to zawsze ten sam organ, który prowadzi postępowanie i który wydaje ostateczną decyzję.

Nie zawsze jednak wszystkie koszty postępowania mogą być zwrócone. W przypadku np.

kiedy dany organ podatkowy poniósł koszty związane z prowadzeniem postępowania, które toczyło się w imieniu podatnika lub też na jego wniosek, a nie wynikło to jednak z obowiązku określonego ustawowo, to w takim przypadku podatnik może nie otrzymać zwrotu kosztów.