Prawo podatnika do przywrócenia terminów procesowych

Czasami dochodzi do sytuacji kiedy to podatnik, z przyczyn losowych lub innych, nie jest w stanie dotrzymać wyznaczonych terminów procesowych. W takim przypadku obowiązują określone zasady i procedury w kwestii tego, jak należy prowadzić dalsze postępowanie. Podatnik, który nie ma możliwości wywiązania się z wyznaczonych terminów ma m.

in. prawo do złożenia zażalenia lub też do wniesienia odwołania. Może także wystąpić do właściwego dla danej sprawy i miejsca zamieszkania organu podatkowego, do którego powinien złożyć stosowny wniosek o wyznaczenie nowych terminów.

Organ podatkowy po otrzymaniu takiego wniosku jest zobowiązany do tego, aby przywrócić termin jednak tylko wówczas, jeżeli będą spełnione określone warunki. Pierwszym z koniecznych do spełnienia warunków jest uprawdopodobnienie, iż niedotrzymanie pierwszego terminu nie było zawinione przez podatnika. Pozytywne rozpatrzenie wniosku podatnika wymaga także tego, aby został on złożony w terminie siedmiu dni od momentu ustania powodów niedotrzymania terminów.